‘Mantelzorgbeleid: van Leyhoeve naar Wijhoeve’

De grootste wens van de initiatiefnemers van De Leyhoeve was om een woonlandschap te creëren waarbij familieleden, vrienden en kennissen staan te trappelen om langs te komen. Dat het niet als een verplichting voelt om je vader/moeder of opa en oma te bezoeken, maar als een feestje. Want alleen in zo’n omgeving is het mogelijk om je leven te leven en samen aangenaam oud te worden. Vandaar ook van Leyhoeve naar Wijhoeve, want een fijne omgeving bouw je samen.

Samenwerken
Niet de afzonderlijke kracht, maar juist de onderlinge samenwerking tussen mantelzorgers, bewoners, vrijwilligers en medewerkers draagt bij aan het leefplezier van de bewoner. Vanuit deze samenwerking kan gekeken worden naar wat betekenisvol is in het leven van de bewoner en waarin De Leyhoeve zich nog verder kan ontwikkelen.

De kennis en betrokkenheid van het netwerk van de bewoner zijn onmisbaar om liefdevolle zorg te verlenen. Hierbij gaat het om kennis over de levensloop, benaderingsadviezen, wat iemand gelukkig maakt, normen en waarden, belangrijke gebeurtenissen en rituelen van de bewoner. Wanneer deze gebruiken en wensen bekend zijn, is het makkelijker om aan te sluiten bij de beleving van de bewoner.

Meedoen
Naast een schat aan kennis die mantelzorgers ons bieden, wil De Leyhoeve graag dat mantelzorgers zich welkom voelen om vooral te blijven participeren in het leven van de bewoner. Op de huiskamers en met alle uitstapjes zijn de mantelzorgers altijd welkom en kunnen tegen een vergoeding een lekkere maaltijd mee-eten.

De Leyhoeve gaat er vanuit dat gevoelens van veiligheid, geborgenheid en geluk voornamelijk ontstaan in de nabijheid van familie, vrienden en voor de bewoner belangrijke andere personen. Dat dit contact door de gezondheidssituatie en eventuele rolverandering om aanpassing vraagt, of gepaard gaat met verschillende emoties, komt geregeld voor. Om het contact zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, zoekt De Leyhoeve samen met de mantelzorgers naar manieren om dit te faciliteren en hen hierin te ondersteunen. Wanneer mantelzorgers bijvoorbeeld aangeven het moeilijk te vinden om aansluiting te vinden, doordat de bewoner ander gedrag laat zien ten gevolge van een vorm van dementie, geven de medewerkers tips aan de hand van de theorie van Anneke van der Plaats om hier mee om te gaan.

Buddy’s
Binnen De Leyhoeve krijgen bewoners een buddy zodra er een zorgvraag is. Een buddy is een medewerker die naast de bewoner staat en aansluit bij zijn of haar leven. Elke bewoner heeft twee buddy’s: een medewerker met een zorgachtergrond voor de coördinatie van zorgzaken en daarnaast is er een huiskamervader en/of -moeder welke voornamelijk het leefplezier coördineert. Een huiskamervader of -moeder is net als de zorgprofessional een gepassioneerde medewerker die werkt vanuit het hart en steeds denkt in mogelijkheden. De huiskamervaders en -moeders hebben ruime levenservaring en kunnen met hun kennis en ervaring inspelen op de wensen van de bewoners en hun naasten.

Het systeem van de twee buddy’s vinden wij heel prima. Er zijn dan voor de mantelzorgers twee speciale aanspreekpunten wanneer het om specifieke dingen gaat. Wij zijn heel tevreden over twee dames die voor onze (schoon)moeder die speciale zorg op zich nemen.

Community building
Vanuit de community building maakt De Leyhoeve graag gebruik van het enthousiasme van bewoners vanuit de regulieren appartementen of mensen van buitenaf die zich als vrijwilliger bij De Leyhoeve willen inzetten. Hierbij nemen de medewerkers hen op in het team en staat De Leyhoeve open voor alle initiatieven die men aandraagt. Daarnaast waardeert De Leyhoeve gegeven feedback en ervaart de vrijwilliger als een essentieel onderdeel om te voorzien in het leefplezier van de bewoners.

De Leyhoeve investeert in een fijne omgangssfeer en een goed contact met de bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers door gezamenlijk te bouwen aan De Leyhoeve-cultuur. Daarnaast organiseert zij trainingen op het gebied van omgangsprincipes en vaardigheden bij mensen met een vorm van dementie. Voor een ideale aansluiting bij het werkveld zijn alle processen en systemen binnen De Leyhoeve georganiseerd vanuit de bewoners. Daarin is De Leyhoeve constant opzoek naar de beleving van de bewoner, mantelzorger(s) en vrijwilliger en zij gebruikt deze uitkomsten als besturingsmechanisme en referentie voor de te volgen acties. Hierbij valt te denken aan huiskamergesprekken, Leefplan-gesprekken, cliëntenraadvergaderingen, het kwaliteitsmeetsysteem One2Ten, de nieuwsbrieven en de communicatiemogelijkheid middels CarenZorgt. Hierbij ligt het accent op transparantie en het lerend vermogen.

Ook buiten de context van medische zorg is er vanuit de huismoeders en -vaders en verzorgenden belangstelling voor onze verhalen over haar. Zo leert men onze (schoon)moeder ook breder kennen. Dat getuigt van echte belangstelling voor de cliënten, iets wat door ons als mantelzorgers zeer wordt gewaardeerd.

Samen bouwen aan kwaliteit
Binnen De Leyhoeve is gekozen voor een anoniem digitaal kwaliteitmeetsysteem: One-2-Ten. Dit systeem geeft De Leyhoeve een actueel overzicht van de ervaren kwaliteit van de faciliteiten, (zorg)ondersteuning en de gelegenheid om dit in alle transparantie te delen met geïnteresseerden. Naast het meetsysteem heeft De Leyhoeve een aantal andere activiteiten zoals het huiskamergesprek en een actieve cliëntenraad waardoor De Leyhoeve elke dag weer opnieuw mag en kan leren!

Hierbij streeft De Leyhoeve naar het cijfer 9 en zij vraagt de invuller op welke manier deze bereikt kan worden. Wanneer er een onvoldoende gescoord wordt, gaat er direct een melding uit naar de (zorg)coaches, locatiemanager en de Raad van Bestuur, zodat deze in actie kunnen komen om dit te verbeteren. Op deze wijze kan De Leyhoeve inspelen op de wensen en ideeën van de bewoners en mantelzorgers. Deze scores worden real-time gepubliceerd op de website van De Leyhoeve. Daardoor is De Leyhoeve maximaal transparant in haar kwaliteitsbeleving.

Heel positief vinden wij dat er met ons overleg is, telkens als de huisarts, geriater of psycholoog geraadpleegd moet worden. Dat overleg wordt telkens aangeboden. En er wordt ook geluisterd naar ons. Heel goed.

Het huiskamergesprek
Als aanvulling op het digitale anonieme kwaliteitsmeetsysteem voert De Leyhoeve huiskamergespreken met familieleden, vrijwilligers, bewoners en medewerkers. Tijdens deze bijeenkomsten worden bewoners en mantelzorgers geïnformeerd over uiteenlopende zaken en wordt hen gevraagd om actief mee te denken met de organisatie. Wat zijn de successen en wat zijn de verbeterpunten? De gesprekken vinden plaats in een veilige sfeer waarbinnen medewerkers hun leermomenten graag willen delen met alle aanwezigen. Op deze manier ontstaat een prettige samenwerking tussen familieleden, medewerkers en het management waarin met en van elkaar leren centraal staat.

De Wall of Happiness
Binnen De Leyhoeve vragen wij alle mantelzorgers om hun mooie gedenkwaardige momenten te vereeuwigen op de Wall of Happiness. Langs de Wall of Happiness lopen met alle waardevolle herinneringen van bewoners, mantelzorgers, medewerkers en Leyhoeve-gasten maakt gelukkig. Het geeft energie, het inspireert, maakt blij en geeft troost. Het laat zien waar met elkaar aan gewerkt wordt: aangenaam wonen in verbinding met elkaar.

Digitaal dossier
De Leyhoeve werkt met een digitaal dossier waarin onder andere de Leefplannen van de bewoners zijn opgenomen. Medewerkers kunnen met een druk op de knop via CarenZorgt communiceren met bewoners en mantelzorgers. De mantelzorger of bewoner kan via CarenZorgt real-time het Leefplan inzien. Dit geeft de bewoner en de mantelzorger de gelegenheid om ten alle tijden op de hoogte te zijn van alle afspraken of gebeurtenissen.

Voor ons is het weten dat zij in goede handen is – als wij er niet zijn – cruciaal. Het digitale communicatiesysteem CarenZorgt helpt daarbij prachtig. Op die manier blijf je als mantelzorger voeling houden met haar situatie en met de mensen die er voor haar zijn.